संचालक मंडळ

(01.04.2018 ते  31.03.2021)

डॉ. जयंत सुधाकरराव वडतकर
पद : अध्यक्ष
पत्ता : ४२, ग्रीनपार्क कॉलनी, आशियाड कॉलनीजवळ, शेगाव रोड, अमरावती, जिल्हा अमरावती ४४४६०४
मोबाईल क्र. : ९८२२८७५७७३
ई-मेल : jaywadatkar@rediffmail.com

 

डॉ. राजू मोतीरामजी कसंबे
पद : कार्याध्यक्ष
पत्ता : २०५, त्रिमूर्ती अपार्टमेंट, बोरकर गल्ली, टिळक विद्यालय जवळ, टिळकनगर, डोंबिवली, (पु.),ठाणे ४२१ २०१
मोबाईल क्र. : ९००४९२४७३१
ई-मेल : raju.bnhs@gmail.com

 

प्रा. डॉ. सुधाकर कुऱ्हाडे
 पद : संघटक
पत्ता : रिद्धीसिद्धी, विद्या कॉलनी, पाईप लाईन रोड, अहमदनगर ४१४ ००३
मोबाईल क्र. : ९८५०२९१३२४
ई-मेल : sudhakarkurhade@gmail.com

 

प्रा. डॉ. गजानन वाघ
पद : कार्यवाह
पत्ता : २४, समता कॉलनी, कठोर रोड, अमरावती, जिल्हा अमरावती ४४४ ६०४
मोबाईल क्र. : ९८२२२०४०७०
ई-मेल : gajuwagh252424@rediffmail.com

 

श्री. शरद दत्त आपटे
पद : सहकार्यवाह
पत्ता : उशःकाल, ऑफ डॉ. आंबेडकर रोड, सांगली ४१६ ४१६
मोबाईल क्र. : ९८९०३८४४००
ई-मेल : aptesharad@yahoo.co.in /sdapte56@gmail.com

 

श्री. अनिल माळी
पद : सहसंघटक
पत्ता : "नेस्ट", त्रिवेणी रो बंगलो, वृंदावन कॉलनी,पाईप लाईनरोड, आनंदवल्ली,गांगणापूर रोड, नाशिक ४२२०१३
मोबाईल क्र. : ९८५०८१८६४४
ई-मेल : anilrmali@yahoo.co.in

 

प्रा. डॉ. निनाद शहा
पद : सदस्य
पत्ता : विहंगम, ४/२ विद्यानगर, पाथरूट चौक, सोलापूर जि. सोलापूर ४१३००३
मोबाईल क्र. : ९४२२४५९९१५
ई-मेल : ninadshah1950@yahoo.co.in

 

श्री. किशोर गठडी
पद: सदस्य
पत्ता: १७ व्यंकटेश कॉलनी, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद ४३१००५
मोबाईल क्र.: ९४२२२०२६२८
ई-मेल: kishorguts@rediffmail.com

 

श्री. रोहन भाटे
पद : सदस्य
पत्ता : रत्नकल्याण, २८६/५/६ बुधवार पेठ, कोर्पोरेशन बँकेच्यावर, स्टेशनरोड, कराड ४१५११०
मोबाईल क्र. : ९८२२०३४४५७
ई-मेल : rohanbhate@gmail.com

 

श्री. सचिन मेन
पद : सदस्य
पत्ता : २०९, श्रीपाल प्लाझारेल्वे स्टेशन समोर, नालासोपारा(प.)ता.वसई, जि. पालघर ४०१ २०३
मोबाईल क्र. : ९९७०५५५७५०
ई-मेल : mainsachin@rediffmail.com

 

श्री. अनिल महाजन
पद : सदस्य
पत्ता : Qtr. No. 6/A Type-III, ऑर्डीनन्स फॅक्टरीवरणगाव, जि. जळगाव
मोबाईल क्र. : ८८०६१९८०४०
ई-मेल : anil.birds@gmail.com

 

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.