White Eye
Small blue kingfisher
Greater Coucal (also called as Crow-pheasant)
Little egret

आगामी पक्षीमित्र संमेलन, चंद्रपूर, विदर्भ(Click here for details)

महाराष्ट्र पक्षीमित्र

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संस्थेचे कार्य १९८१ साली श्री. प्रकाश गोळे यांच्या पुढाकाराने चालू झाले. १९९८ साली संस्था नोंदणीकृत झाली. पक्षीमित्रांचे संघटन, विचारांची देवाण घेवाण, विविध पक्षी जातींचे संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार, जनजागृती इत्यादी विषयात संस्था यशस्वीपणे कार्य करत आहे.

आज आपणासमोर पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीरपणे उभे आहेत. त्यामुळेच अनेक पक्षी प्रजाती संकटग्रस्त बनल्या आहेत. काही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

पक्षीमित्र चळवळ अधिक भक्कम करुन आपण सर्वांनी एकत्रितपणे पक्षी संरक्षण संवर्धनासाठी काम सुरु केल्यास त्यात नक्कीच यश प्राप्त होईल.

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संघटना मुख्यत्वे महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असते.

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुया ज्यायोगे प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण इ. विविध क्षेत्रात आपण यश मिळवू.

हीच वेळ आहे आपण सर्वजण एकदिलाने महाराष्ट्र पक्षीमित्रला बळकट बनवण्याची, महाराष्ट्र पक्षीमित्रचे सदस्य व्हायची.

मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!

Search

Latest 'PakshiMitra' magazine

PakshiMitra magazine

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.