सल्लागार मंडळ

श्री. भाऊ काटदरे
पत्ता : ११, युनायटेड पार्क, मरकंडि, चिपळूण, रत्नागिरी ४१५ ६०५
जिल्हा : रत्नागिरी 
दुरध्वनी क्र :   -
मोबाईल क्र : २३५५२५३०३०

 

श्री. दिगंबर गाडगीळ
पत्ता : ३९, "मंजिरी", आनंदवन, कॉलेज रोड, नाशीक -४२२ ००५
जिल्हा : नाशीक

दुरध्वनी क्र : ०२५३-२५७७९६८
मोबाईल क्र : ९८८१०७९७११

इ-मेल : dkgadgil@indiatimes.com / dgadgil09@gmail.com

 

 डॉ. दिलीप यार्दी 
पत्ता : १२०, शास्त्री नगर, गारखेडा रोड, औरंगाबाद ४३१ ००५
जिल्हा : औरंगाबाद
दुरध्वनी क्र : ०२४०-३२७६३८
मोबाईल क्र : ९४२२७०४२५१
इ-मेल : yardidilip@yahoo.co.in

 

 डॉ. अनिल पिंपळापूरे
पत्ता : Q - १२, सिद्धीविनायक अपार्टमेंट, लक्ष्मीनगर, नागपूर २२
जिल्हा : नागपूर
दुरध्वनी क्र : २२३०२२
मोबाईल क्र : ९८८१७१९४६६

 

श्री. बापूसाहेब भोसले
पत्ता : यशोदा, निसर्ग हॉटेल जवळ, सम्राट नगर, पार्थडी रोड, शेगाव, जि. अहमदनगर.
जिल्हा : अहमदनगर
दुरध्वनी क्र :   -
मोबाईल क्र : ९८२२६३३१३३
इ-मेल : bhosale.prata7178@gmail.com

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.